OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby podnikající – OSVČ

Mgr. Adéla Schickerová

se sídlem Na Louce 85, 26753 Králův Dvůr

identifikační číslo: 03706419

Nejsem plátce DPH

 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) fyzické osoby podnikající se sídlem a identifikačním číslem viz výše, zapsané v Živnostenském rejstříku (dále jen prodávající), upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující)) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.adelaschicker.cz.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Vymezení pojmů

Prodávající

Prodávajícím je Mgr. Adéla Schickerová, IČ:03706419, se sídlem Na Louce 85, Králův Dvůr

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. 

 

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat Objednávku ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese schicker.adela@gmail.com

 

Objednávka a uzavření Smlouvy

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, je pouze návrhem k uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (kupní smlouvy) v případě, že se cena změnila v důsledku změny ceny od výrobce či dodavatele zboží a zákazník tuto změnu neakceptuje, nebo že si zákazník nepřevzal předchozí zásilku/y a prodejce má neuhrazené náklady za dopravu či balné či jiné prokazatelné náklady související s předchozí/mi objednávkou/ami. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemnou formou na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky. 

 

Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

• Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1972041143/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s

• platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

 

Individuální zakázková práce

Po vzájemném odsouhlasení individuální zakázkové výroby zboží nebo jeho úpravy je kupujícímu sdělena dodací lhůta a kupní cena. V případě, že kupující se sdělenou dodací lhůtou a kupní cenou souhlasí, je tento souhlas považován za objednávku. Kupujícímu je prostřednictvím elektronické pošty posláno shrnutí objednávky tohoto zboží s ilustrační fotografií nebo fotografiemi a přesným popisem včetně dohodnutého postupu výroby a dodání. Ve shrnutí objednávky bude uvedena dohodnutá plná kupní cena s tím, že kupující uhradí nejdříve zálohu. Zbytek kupní ceny kupující uhradí prodávajícímu před dodáním zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo na dobírku. V případě, že kupující se sdělenou dodací lhůtou nebo kupní cenou nesouhlasí, je individuální zakázková výroba zboží nebo jeho úprava stornována.

 

Platba zálohy

U zakázkové tvorby a zboží na objednávku (tzn. u zboží, které není skladem) požaduje prodávající od kupujícího zálohu, a to takto:

• u zboží v ceně od 5.000,-  Kč do 10.000, – Kč zálohu ve výši 30 % z ceny zboží,

• u zboží v ceně nad 10.000, – Kč zálohu ve výši 50 % z ceny zboží.

Záloha je splatná na základě zálohové faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu po uzavření kupní smlouvy v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu. Zálohu je možné uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Záloha bude následně odečtena od kupní ceny uvedené na daňovém dokladu – faktuře. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce.

 

Dodací lhůta a podmínky dodání

 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.  Zboží se zasílá jako cenné psaní prostřednictvím České pošty. Po telefonické domluvě je případně možný také osobní odběr v Berouně či Praze.

 

Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis, přičemž detaily předání budou dohodnuty prostřednictvím elektronické pošty.

 

Reklamační řád

Záruční lhůta je pro fyzické osoby 24 měsíců, u právnických osob je lhůta 12 měsíců. Jako záruční list slouží faktura. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. U prokazatelné výrobní vady má Kupující právo na opravu či výměnu zboží. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího a prokazatelných nedovolených zásahů do zboží a na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží. U takto poškozeného zboží může Prodávající přistoupit na opravě zboží za domluvenou částku, pokud je oprava možná. Reklamované zboží je potřeba poslat řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží k nám nese Kupující. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady Prodávajícího. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 

Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Dále se výše uvedené nevztahuje na zboží, které bylo vytvořeno na zakázku.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí a zakoupené zboží navrátí Prodávajícímu. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.10.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

 

ČESKÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY

Prodávající je registrován u Puncovního úřadu, registrační číslo: 13245 – Adéla Schickerová

Šperky jsou dle zákona označeny státním puncem a osobní puncovní značkou.
Státním puncem šperky označuje Puncovní úřad.

Ryzost materiálu, použitého na výrobu šperků, udává obsah drahého kovu.

Ze státního puncu lze vyčíst ryzost materiálu dle tabulky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží zde.